Nieuwe regels vanaf 1 januari 2020 voor de intracommunautaire verzendingen van goederen onder een regeling van voorraad op afroep

De wet van 3 november 2019 (B.S. 13.11.2019) voert drie van de vier quick fixes in het Btw-wetboek in (Richtlijn 2018/19, 4 december 2018). Eén van deze quick fixes betreft een geharmoniseerde vereenvoudiging voor de intracommunautair verzending van goederen onder een regeling van voorraad op afroep.

Het nieuwe artikel 12ter Wbtw voorziet dat als een btw-plichtige, in het kader van de regeling voorraad op afroep, een goed van zijn bedrijf vanuit België overbrengt naar een andere lidstaat, die overbrenging niet langer wordt gelijkgesteld met een goederenlevering ten bezwarende titel. Daarvoor moeten wel de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • de verzending van die goederen naar die andere btw-plichtige gebeurt met het oog op een latere levering ervan aan die btw-plichtige, wat in een overeenkomst moet zijn vastgelegd;
  • de ontvanger van de goederen is voor btw geregistreerd in de lidstaat van aankomst;
  • op het tijdstip waarop het vervoer vertrekt kent de verzender de identiteit en voormeld btw-nummer van de btw-plichtige naar wie de goederen worden vervoerd;
  • de btw-plichtige die zijn goederen vanuit België verzendt:
    • heeft in de lidstaat van aankomst noch de zetel van zijn bedrijfsuitoefening, noch een vaste inrichting;
    • neemt deze goederen op een in register (vermoedelijk het register van niet-overbrengingen – uit te werken in een KB);
    • neemt de identiteit en voormeld btw-nummer van de btw-plichtige ontvanger van de goederen op in zijn intracommunautaire opgave (momenteel kan men in de IC-listing enkel het btw-nummer van de afnemer/ontvanger vermelden en niet zijn identiteit – bovendien voorziet het gewijzigde artikel 53sexies, § 1 Wbtw enkel in de verplichting het btw-nummer van de ontvanger te vermelden);

Als de ontvanger van de goederen op een later tijdstip, maar binnen de twaalf maanden na aankomst van de goederen in die andere lidstaat, het recht verkrijgt om er als eigenaar over te beschikken, dan is er sprake van een vrijgestelde intracommunautaire levering in België door de btw-plichtige die de goederen heeft verzonden, en in de lidstaat naar waar de goederen werden verzonden, een intracommunautaire verwerving door de ontvanger van die goederen, ook al werden ze op een eerder tijdstip naar hem vervoerd.

Gebeurt dit niet binnen deze termijn, dan zal er in hoofde van de btw-plichtige die de goederen naar de andere lidstaat heeft verzonden, alsnog sprake zijn van een met een levering ten bezwarende titel gelijkgestelde overbrenging op de dag na het verstrijken van die twaalf maanden. Tenzij de ontvanger deze goederen binnen die twaalf maanden terugstuurt naar de btw-plichtige in België die ze oorspronkelijk verzonden had en op voorwaarde dat deze laatste de terugzending opneemt in het voormeld register.

Dit zijn uiteraard de regels in normale omstandigheden waarbij de goederen bij de ontvanger blijven en hij ze uiteindelijk koopt of terugstuurt. Maar er kunnen zich ook enkele bijzondere gevallen voordoen.

Als de btw-plichtige naar wie de goederen werden verzonden, vervangen wordt door een andere btw-plichtige, dan is er nog steeds geen sprake van een met een levering ten bezwarende titel gelijkgestelde overbrenging als de voormelde voorwaarden vervuld blijven en de vervanging in voormeld register wordt opgenomen.

Van zodra één van voormelde voorwaarden voor deze regeling niet langer vervuld is, verricht de btw-plichtige die de goederen heeft verzonden een met een levering ten bezwarende titel gelijkgestelde overbrenging op het tijdstip dat die voorwaarde niet langer is vervuld. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als hij de goederen uiteindelijk niet aan de oorspronkelijke ontvanger maar aan iemand anders verkoopt en er geen sprake is van een vervanging zoals hiervoor bedoeld. Hij zal worden geacht onmiddellijk vóór deze levering een met een levering ten bezwarende titel gelijkgestelde overbrenging te hebben verricht.

Als de btw-plichtige die zijn goederen vanuit België naar die andere lidstaat heeft verzonden, deze goederen nadien opnieuw verzendt naar nog een ander land dan België, dan wordt hij geacht een met een levering ten bezwarende titel gelijkgestelde overbrenging te hebben verricht vóór de aanvang van het vervoer vanuit de lidstaat waar ze eerst naartoe werden verzonden.

Als de goederen die zich bevinden bij die andere btw-plichtige in die andere lidstaat naar waar ze vanuit België zijn vervoerd, worden vernietigd, tenietgaan of gestolen worden, dan wordt de btw-plichtige die ze vanuit België naar die andere lidstaat heeft verzonden geacht een met een levering ten bezwarende titel gelijkgestelde overbrenging te hebben verricht op het tijdstip dat die goederen daar  daadwerkelijk werden verwijderd of vernietigd. Als dit tijdstip niet kan worden vastgesteld, dan vindt de overbrenging plaats op de datum waarop werd vastgesteld dat de goederen waren vernietigd of verdwenen.

Dezelfde regels zijn naar analogie van toepassing als een btw-plichtige vanuit een andere lidstaat goederen naar België verzendt ten behoeve van een btw-plichtige die hier voor de btw is geregistreerd. Deze laatste zal de ontvangen goederen ook in een register moeten opnemen. Uiteraard is het aan de lidstaat van waaruit de goederen werden verzonden om de formaliteiten over het register voor de verzending en de intracommunautaire listing te bepalen. En als één van voormelde situaties waar er toch sprake is van een overbrenging zich voordoet, zal er in België sprake zijn van een intracommunautaire verwerving in hoofde van de btw-plichtige die goederen naar hier heeft verzonden.