Btw-vrijstelling voor handelingen verricht door chiropractors en osteopaten

Op 1 januari 2016 werd het toepassingsgebied van de btw-vrijstelling voor prestaties van de (para)medische beroepen, ziekenhuisverpleging en medische verzorging ingrijpend gewijzigd.

Voor een btw-vrijstelling golden vanaf die datum nieuwe criteria:

  • een erkenning en reglementering als paramedisch beroep;
  • de verstrekte diensten moesten opgenomen worden in de RIZIV-nomenclatuur.

Aangezien de diensten van osteopaten en chiropractors buiten dit toepassingsgebied vallen (en ze niet als arts of kinesitherapeut gekwalificeerd worden), worden hun diensten in principe belast.

In dit verband oordeelde het Grondwettelijk Hof recent dat het afhankelijk maken van de vrijstellingstoepassing van het gereglementeerd beroepskarakter een te enge interpretatie vormt van de Europese regelgeving.

De wetgever kan zelf bepalen onder welke voorwaarden de diensten van hiervoor bedoelde beoefenaars van de chiropraxie of de osteopathie btw-vrijgesteld zijn. Dit betekent dat Artikel 44, § 1, 3°, van het Btw-Wetboek moet aangepast worden. In afwachting van een parlementair initiatief kunnen beoefenaars van de chiropraxie of de osteopathie zich echter al beroepen op de gevolgen van dit arrest.

Concreet betekent dit dat zij hun diensten sinds 1 oktober 2019 kunnen vrijstellen. Als voorwaarde geldt wel dat ze moeten aantonen dat ze de noodzakelijke kwalificaties hebben om medische verzorging te verlenen waarvan het kwaliteitsniveau evenwaardig is als de door de leden van een gereglementeerd medisch of paramedisch beroep aangeboden verzorging.

Chiropractors en osteopaten die momenteel geïdentificeerd zijn als btw-belastingplichtige en die op basis van deze criteria de vrijstelling willen inroepen, moeten contact (laten) opnemen met de bevoegde dienst van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit die voor hun dossier verantwoordelijk is. De gemaakte keuze geldt uiteraard voor alle diensten die chiropractors en osteopaten verrichten in het kader van hun werkactiviteit.

Chiropractors en osteopaten kunnen er echter ook voor opteren om hun prestaties te blijven belasten, in afwachting van een wijziging van artikel 44, § 1, 3°, van het Btw-Wetboek.